Rozporządzenie GBER, a nowe możliwości

Znajomość procedur i dokumentów prawnych regulujących możliwości przyznawania pomocy publicznej zainteresowanym podmiotom, to bardzo ważny element w procesie pozyskania dotacji.

Wdrożenia, działania B+R oraz zielone projekty opierają się o Rozporządzenie GBER, które w  ostatnich tygodniach zostało znowelizowane przez Komisję Europejską. Przyjęte zmiany w GBER mają ułatwić państwom UE udzielanie wsparcia pozwalającego osiągnąć cele Zielonego Ładu dla Przemysłu – zielonej i cyfrowej transformacji.

Rozporządzenie GBER przewiduje warunki, po spełnieniu których państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc publiczną w określonych obszarach bez obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji. Jest to zatem dokument bezpośrednio wpływający  na efektywność przyznawania pomocy publicznej, w tym udzielania wsparcia w formie dotacji, ulg czy preferencyjnych instrumentów zwrotnych bez konieczności realizacji skomplikowanej procedury zgłoszenia do Komisji.

Wprowadzone zmiany prawne mają na celu ułatwienie i zwiększenie dostępu środków pomocowych potencjalnym beneficjentom poprzez zwiększenie progów dla kategorii pomocy, przy których organy krajowe i lokalne mogą przekazać dofinansowanie bez notyfikacji Komisji Europejskiej. W szczególności dotyczy to:

*      pomocy na ochronę środowiska – próg został podniesiony do 30 mln EUR (obecnie co do zasady 15 mln EUR),

*      pomocy operacyjnej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz pomocy operacyjnej na promowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę – z 15 mln EUR do 30 mln EUR,

*      pomocy na badania, rozwój technologiczny i innowacje – dla projektów z przewagą badań przemysłowych próg został podniesiony do 35 mln EUR, a dla projektów z przewagą prac rozwojowych do 25 mln EUR,

*      regionalnej pomocy inwestycyjnej – „dostosowana kwota pomocy” oznaczająca maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na duże projekty inwestycyjne została podwyższona do 110 mln EUR, co jest szczególnie istotne dla inwestycji,

*      pomocy inwestycyjnej na infrastruktury naukowo-badawcze – do 35 mln EUR,

*     pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną – z 50 mln EUR do 70 mln EUR.

Zmieniony GBER obowiązuje w państwach członkowskich, w tym m.in. w Polsce, od 1 lipca 2023 r., z zachowaniem 6-miesięcznego okresu przejściowego, w trakcie którego możliwe jest stosowanie starych regulacji.

Aktualizacja zapisów rozporządzeń dotyczących programu FENG w sprawie udzielania pomocy finansowej przez NCBR, PARP i BGK. Projekty dokumentów pojawiły się już w Rządowym Centrum Legislacji, ale przewiduje się, że nie będą one dotyczyły aktualnie trwających konkursów, jak np. Ścieżka SMART czy Kredyt Ekologiczny.

Przyjęte przez Komisję Europejską poprawki mają za zadanie stworzyć nowe możliwości dla państw członkowskich, które będą mogły znacznie szybciej i w sposób mniej sformalizowany uruchamiać kolejne programy pomocowe. Beneficjentami zmian z pewnością będą inwestorzy, którzy po spełnieniu określonych warunków, będą mogli otrzymać na realizację swoich projektów jeszcze większe kwoty wsparcia niż dotychczas.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *