Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka obiegu zamkniętego będzie jednym z głównych nurtów rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027, na który polscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie. GOZ to nie tylko recykling oraz minimalizowanie wytwarzanych w procesie produkcyjnym odpadów, ale i również oszczędne wykorzystywanie surowców i energii, inteligentna produkcja, zamienianie produktu na usługę czy wydłużanie cyklu życia produktu.

Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) są jednym z priorytetowych kierunków wsparcia przedsiębiorstw w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Sprawdź z jakich źródeł możesz sfinansować wdrożenie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn i urządzeń.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) koncentruje się na minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz zawracaniu tych nieuniknionych do ponownego użycia dzięki procesom recyklingu. Technologie skoncentrowane na GOZ mogą dotyczyć m.in. redukcji ilości odpadów, zmniejszenia wykorzystania surowców pierwotnych, recyklingu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia, zwiększenia wykorzystania odpadów w procesie produkcji czy zwiększenia udziału OZE w strukturze zużycia energii

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY (KPO) – TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zaplanowano nabór pn. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, który wspierać będzie przedsięwzięcia ukierunkowane na zmianę filozofii firm w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Efektem realizowanych projektów ma być m.in. zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystywanie odpadów (w tym recykling) oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych. Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji o wartości maksymalnie 3,5 mln PLN. Program dostępny dla firm z sektora MŚP z całej Polski. Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP planuje uruchomienie konkursu w grudniu 2023 r.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP to instrument wspierający wprowadzanie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w przedsiębiorstwach z sektora MŚP prowadzących działalność w makroregionie Polski Wschodniej tj. na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz otaczających powiatów). Wsparcie w ramach tego programu ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy opracowania przez wyspecjalizowany podmiot modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Co istotne, przedsiębiorstwa na ten cel mogą otrzymać wsparcie do 100% kosztów netto usługi. Drugi etap dotyczy wdrożenia opracowanego modelu biznesowego, w tym przede wszystkim działań inwestycyjnych m.in. w zakresie zakupu bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn i urządzeń. Warto podkreślić, że w etapie wdrożeniowym wnioskować o wsparcie będą mogły w wyłącznie przedsiębiorstwa, które z powodzeniem zrealizowały etap 1. Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji jest więc warunkiem koniecznym w kontekście możliwości otrzymania wsparcia na inwestycje. Nabór w etapie 1 trwa do 19 grudnia 2023 r.

W niniejszym artykule dowiesz się, jakie rozwiązania w zakresie GOZ zostały zastosowane w niektórych polskich przedsiębiorstwach. Przytoczone przykłady pozwolą Ci lepiej zrozumieć ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *