Czym jest B+R (działalność badawczo-rozwojowa)?

W większości kiedy słyszycie o terminologii B+R, widzimy przerażenie w waszych oczach. Całe szczęście nasze doświadczenie w przekazywaniu tej wiedzy w jasny i klarowny sposób uspakaja Was i możemy dalej działać. 

Co jednak gdybyście nie mieli możliwości z nami porozmawiać? Przeczytajcie o tym w tym artykule.  

Na początek kilka sekund teorii. Według definicji art.4 pkt 26 ustawy o CIT działalność badawczo-rozwojowa  to  działalność twórcza obejmująca badania naukowe (aplikacyjne) lub prace rozwojowe. Powinna być ona  prowadzona w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Taka działalność musi  prowadzić do stworzenia nowego rozwiązania, a cały proces twórczy nie powinien być działalnością prowadzoną rutynowo, czyli zgodnie z przyjętym i powszechnie obowiązującym schematem. 

Trzy rodzaje badań w działalności B+R.

Działalność B+R charakteryzuje się prowadzeniem trzech typów badań, które po krótce Wam charakteryzujemy:

badania podstawowe: to nic innego jak  prace teoretyczne lub eksperymentalne, podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Nie posiadają cech nastawionych  na praktyczne zastosowania czy użytkowanie.

badania przemysłowe : badania te mają na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, które maj doprowadzić do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących już produktów, procesów lub usług. Takie badania charakteryzują się tworzeniem elementów składowych systemów złożonych. 

prace rozwojowe : te badania z kolei to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 

Dofinansowania z Funduszy Unijnych a działalność B+R 

Już w ubiegłej Perspektywie Unijnej na lata 2014-2021 mieliśmy do czynienia z konkursami, które zakładały wdrożenie prac B+R. Był to chociażby konkurs 3.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego, czy też konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W obydwu konkursach, mimo innych kryteriów, oceny można było wdrożyć innowacje  będące wynikami prac B+R.

Aby potwierdzić chęć wdrożenia wyników prac B+R wnioskodawca był zobowiązany wykazać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, że wyniki badań zapewniają mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu. Dokumentem potwierdzającym miał być  opis wyników prac B+R oraz dokumenty dodatkowe np.  raport z przeprowadzonych badań( jeżeli projekt zakładał wdrożenie prac B+R przeprowadzonych samodzielnie).

W nadchodzącej perspektywie 2021-2027, gdzie priorytetem będzie wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, warto się do tego tematu przygotować. Choć brzmi to dość skomplikowanie, to wystarczy wszystko odpowiednio uporządkować. Na co dzień pracując z naszymi klientami, wspieramy ich w tych działaniach, bo zdarzają się sytuacje, w których klient mimo iż prowadzi taką działalność, nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Przepis na  raport B+R. 

Poniżej przygotowaliśmy “ściągawkę” jak przeprowadzić raport, który może stanowić załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.

 1. Napisz czego dotyczy raport – co jest przedmiotem badań i po co są one wykonywane.
 2. Kim jest Autor lub Autorzy raportu.
 3. Skład Zespołu Badawczego – kto przeprowadzał badania. Opcjonalnie możesz podać informacje o podmiotach zewnętrznych, realizujących zadania badawcze.
 4. Wykaz urządzeń jakie były wykorzystywane do przeprowadzenia badań.
 5. Podaj termin w jakim realizowane były prace badawcze – harmonogram.
 6. Przedstaw obecny stan wiedzy w temacie badań. W tym punkcie możesz uwzględnić informację czy planowane rezultaty są zgodne z oczekiwaniami/zapotrzebowaniem odbiorców końcowych. 
 7. Opisz merytorykę wykonanych prac badawczych wraz z rysunkami, schematami, wykresami, tabelami czy zdjęciami potwierdzającymi realizację . Pamiętaj, aby uwzględnić:
  1. ilość wykonanych prób
  2. ilość i rodzaj zużytych materiałów
  3. ilość uzyskanych, przebadanych próbek
  4. jakie badania wykonywano – opis realizacji prób, testów i uzyskane wyniki
 8. Opisz i przedstaw analizę uzyskanych wyników – tutaj podaj mierzalne parametry, cechy lub funkcjonalności. W tym miejscu możesz uwzględnić potwierdzenie uzyskanych wyników przez akredytowane laboratoria.
 9. Na koniec porównaj uzyskane rezultaty z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Pamiętaj również o tym, ze raport musi mieć odzwierciedlenie w finansach przedsiębiorstwa, tzn. prace powinny być odpowiednio zaksięgowane. Każde  prace wiążą się z ponoszeniem nakładów np. na wynagrodzenia czy materiały.

Jak sam widzisz nie taki diabeł straszny jak go malują. Jeżeli chcesz zgłębić ten temat, zapraszamy do kontaktu. 

Źródła artykułu :

Opracowania własne

Główny Urząd Statystyczny

definicja art.4 pkt 26 ustawy o CIT