Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wnioskodawca: podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej

 Cel konkursu: Celem jest pełna diagnoza i  przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni  posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz spełniać poniższe warunki

 1. Firma z sektora MŚP mająca siedzibę lub Oddział na terenie Polski Wschodniej tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego
 2. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
 3. Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:
 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 • oraz nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Warunki finansowe konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

 

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:

 • w przypadku pomocy de minimis, – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Limity w konkursie

Na pokrycie kosztów przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP maksymalnie 30 tys. zł

Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na zakup środków trwałych (ściśle związanych z przedmiotem internacjonalizacji)

Maksymalnie 100 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Uwaga łączne dofinansowanie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i do prowadzenia do etapu negocjacji handlowych
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na rynku zagranicznym
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

 

koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji –jeden dzień)
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
 • reklamę w mediach targowych
 • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

INFORMACJE

Start naboru:

18.10. 2021 r.

Koniec naboru:

22.12.2021 r.

Maksym. kwota dofinansowania:

gruntu: 800 tyś. zł

Minim. kwota dofinansowania:

brak

Zasięg konkursu:

Polska Wschodnia, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!