Obecne ciężkie czasy wynikające z pandemii Covid-19 to wbrew pozorom dobry czas na plany dotyczące internacjonalizacji Państwa oferty produktowej . Jak twierdzi Arkadiusz Dewódzki dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP „Czas pandemii Covid-19 to dobry czas na rozwój przez zwiększanie lub rozpoczęcie eksportu” W związku z tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do 27 maja 2021 r.
W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty mające na celu kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w internacjonalizacji na wybrane rynki docelowe.
Celem jest pełna diagnoza i przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej,:
tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz spełniać poniższe warunki

1. Firma z sektora MŚP mająca siedzibę lub Oddział na terenie Polski Wschodniej tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego
2. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
3. Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:
• osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
• oraz nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Warunki finansowe konkursu
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:
• w przypadku pomocy de minimis, – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
• w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Limity w konkursie
Na pokrycie kosztów przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP maksymalnie 30 tys. zł
Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na zakup środków trwałych (ściśle związanych z przedmiotem internacjonalizacji)
Maksymalnie 100 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Uwaga łączne dofinansowanie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Koszty kwalifikowane
koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP:
• wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i do prowadzenia do etapu negocjacji handlowych
• pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
• przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
• przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
• uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na rynku zagranicznym
• przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
• wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
• tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
• uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
• analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
• wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
• zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
• zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
• podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji –jeden dzień)
• opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
• reklamę w mediach targowych
• rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
• zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
• koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Źródła:
Regulamin konkursu
Kryteria wyboru projektów
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty